A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Látlelet a mozdony- és motorvonatvezetők munkakörülményeiről a MÁV-START Zrt-nél. Van baj, nem kicsi

,

A Mozdonyvezetők Szakszervezete a vontatási utazószemélyzet bevonásával felmérést készített a MÁV START Zrt. által üzemeltetett mozdonyok, motorvonatok vezetőállásán tapasztalt állapotokról. Közlekedésbiztonságot veszélyeztető, munkavédelmi szempontból kifogásolható, az emberi egészséget terhelő hiányosságok is megfogalmazódnak a felmérések kiértékelése alapján, ezért Szakszervezetünk konzultációt kezdeményezett a MÁV-START Zrt.-nél.

Vizsgálatunk célja a mozdonyvezetői munkakörülmények vizsgálata, egy olyan valós állapot feltárása volt, mely nagyrészt jellemzi a MÁV-START Zrt. járművezetők munkavégzési körülményeit.

Konzultációs kezdeményezésünk a közlekedésbiztonságra, az egészséges és biztonságos munkakörnyezet biztosítását érintő körülményekre, az egészséget terhelő hatások és kockázat megszüntetésére, csökkentésére, valamint a járművek műszaki állapotára vonatkozóan irányul.

A felmérésben 19 db járműtípuson tapasztalható körülményekről mondtak véleményt a szolgálatot teljesítő kollégák, a vizsgálat 23 szempontot tartalmazott. A kérdések az E. 1. utasítás 3.1, 3.2, valamint 7.4 Melléklet (Mozdonyok felkészítése szolgálatra) pontjaira, a 3/2002 (II.8) SzCsM-EüM egyes rendelkezéseire, az Mvt.-ben megfogalmazott egyes követelményekre, a zajterhelésre és egész testre ható rezgésre vonatkoztak.

A vizsgálatnak alávetett 19 db járműtípusból a 12 db legtöbb mintával rendelkező, legnagyobb gyakorisággal előforduló járműtípusról, az egyes típusokra külön-külön is elvégeztük a 23 szempont szerinti értékelést.

Az egyes szempontok alapján végzett felmérés következtetései a vizsgált járművekre vonatkozóan az alábbiak:

 • A feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága 61%-ban erősen szennyezett vagy szennyezett, a vezetőállások 21%-a erősen szennyezett, míg 38%-a szemetes minősítést kapott a vizsgálat során. A vezetőállások 41%-a mondható csak tisztának. A járművek feljáróiról, kapaszkodóiról és vezetőállásásokról jelzett állapotok fertőzésveszélyes helyzetet teremtenek, az egészségre jelentős kockázatot jelentenek, az egészséges munkakörnyezet az esetek meghatározó többségében nem biztosított.
 • A szélvédők, oldalablakok tisztaságára vonatkozóan, mindössze 13 %-ban bizonyultak tisztának, míg 26%-ban erősen szennyezettnek, 61% elfogadhatónak. A vizsgált esetek 26%-ban nem feleltek meg az elvárt követelményeknek, a szennyezett szélvédők és oldalablakok akadályozzák a kilátást, vasútbiztonsági kockázatot jelentenek.
 • A visszapillantó tükrök, kamerák 32 %-a tölti be kifogástalanul szerepét, tiszta és használható. A kollégák véleménye szerint 49% szennyezett, de még használható, 10% remeg, menet közben elmozdul, becsukódik. A visszapillantó tükrök 8%-a nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani, míg 1% nem használható, nem működik. A visszapillantó tükrök, kamerák nem megfelelő állapota és működése az utasok le-és felszállásakor, a vonat közlekedése során is kockázatot jelent az utas és vasútüzemi biztonságra.
 • A mozdonyvezető székek tisztasága a vizsgált esetek 55%-nál bizonyult tisztának, elfogadhatónak, 31%-ban porosnak, 14%-ban erősen szennyezettnek minősítették a kollégák. A székek állapotát vizsgálva csak 48% használható rendben. A mozdonyvezető székek 20%-a olyan mértékben sérült, hogy egyes funkciói nem használhatók. 14%-ban sérült vagy hiányzik a karfa, 9%-ban a rugózás nem megfelelő, nem állítható, míg a székek 7%-a kárpit vagy huzat hiányos, szakadt, sérült. A mozdonyvezetői székek állapotával és tisztaságával kapcsolatban tapasztalt hiányosságok az egészségre káros hatást jelentenek.

 • A napellenzőket 658 esetben vizsgálták a kollégák, az esetek 80%-ban betöltik funkciójukat, 19%-ban nem használhatók megfelelően, a járművek 1%-ban nincsenek felszerelve, hiányoznak. Az oldalablakok árnyékolása a járműveknél 38%-ban hiányzik, 18%-ban van, de sérült, hatástalan és csak 44%-ban megfelelő. A nem megfelelő napellenzők és árnyékolás nagy mértékben emeli a vasúti közlekedésbiztonság kockázatát és a nyáron tapasztalható hőterhelés mértéke egészségügyi kockázatot jelent.

 • Az étel- és italhűtőket vizsgálva megállapítható, hogy csak az estek 35%-ban használható rendeltetése szerint. 48%-ban szennyezett, 13%-ban nem működik, míg a járművek 4%-ban nincs is felszerelve. A hűtök szennyezettsége fertőzésveszélyes helyzetet idéz elő, egészségügyi kockázatot jelent, nem megfelelő működése vagy hiánya miatt nem biztosítható a hűtött ivóvíz.
 • A vezetőállások klímaberendezésével kapcsolatban 658 minta vizsgálata történt meg, az esetek 26%-ban a jármű nincs felszerelve klímával, míg 27%-ban van, de hatástalan vagy nem működik. Mindössze a vizsgált esetek 47%-t minősítették a kollégák megfelelőnek. Az üzemnapló hibaarchívumában a klímaberendezés működésével kapcsolatban folyamatos a jelzés, 26%- a vizsgált eseteknek. A nyári hónapokban egyre gyakrabban tapasztalt hőség miatt a mozdonyvezetők munkakörülményei a vezetőálláson az egészségre is károsak. A hőterhelés mértéke miatt a figyelem is csökken, ennek vasútbiztonsági kockázata van.
 • A vezetőállások fűtése 67%-ban működik megfelelően, az összes többi esetben nem megfelelően, mert alacsony a hatásfoka, menetközben zajos a működése vagy egyáltalán nem működik. A vizsgálat alapján az esetek 33%-ban nem biztosított az egészséges munkakörnyezet.
 • A vezetőállás nyílászárónak működését vizsgálva, a kollégák 45%-ban ítélték csak megfelelőnek. 29%-ban nehezen nyitható, csukható az ajtó, az oldalablakok 22%-ban nehezen kezelhetők, az esetek 3%.ban az egyik ajtó nem csukható vagy nyitható és olyan eset is van, hogy a vezetőállás nem zárható
 • A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége a vizsgált esetek 63%-ban nem megfelelő, huzatos vagy erősen huzatos. Az erős huzathatás, terhelés az egészségre káros hatást jelent, az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet nem biztosított.
 • A vezetőálláson tapasztalható zajterhelést is vizsgálták a kollégák. Mindössze az esetek 33%-a kapott megfelelő minősítést, 62%-ban volt kifogás, 21%-ban jelentős zajterhelés, 8%-ban kiemelkedően zajos munkakörnyezet volt megfigyelhető. A járművek vezetőállásán tapasztalt zajterhelés egészségre káros hatást jelent, maradandó halláskárosodást okozhat, amely foglalkozás egészségügyi vizsgálaton a mozdonyszolgálatra alkalmatlan minősítést is jelenthet.
 • A jármű futása, egész testre ható rezgése is vizsgálat tárgya volt. A kollégák 24%-ban erősen szitáló és elégtelen lengéscsillapítást állapítottak meg, 39%-ban még elviselhető minősítést adtak. Megfelelő csak az esetek 37%-ban volt. A jármű futása közbeni állapot, a nem megfelelő lengéscsillapítás, a rossz állapotú mozdonyvezetői székekkel együtt, károsíthatja az egészséget, mozgásszervi megbetegedéseket, maradandó egészségkárosodást okozhat.
 • A vezetőállás világítása 21%-ban nem rendelkezik megfelelő fényerővel, 2%-ban pedig hol működik, hol nem, így nem biztosított a megfelelő munkakörnyezet.
 • A jelzőlámpák és a műszervilágítás vizsgálata során az esetek 70%-ban a működés megfelelő volt. A többi esetben hiányosan, a funkcióját nem betöltve működnek, ezek jelentősen befolyásolják a vasútüzem biztonságát.
 • A járművek homlokfalán elhelyezett lámpák működése során 72%-ban ítélték megfelelőnek azok működését a kollégák. Gyenge fényerővel működnek, tolatási fények nem kapcsolhatók és vörös fény nincs, vagy nem kapcsolható. Ezek a legjellemzőbb hiányosságok. A jármű homlokfalán elhelyezett lámpák nem megfelelő működése kihat a közlekedésbiztonságra.
 • Az ablaktörlők működése során a kollégák az esetek 77%-t értékelték megfelelőnek, míg 23%-ban nem megfelelőnek, illetve hiányosnak. A vasúti közlekedés kockázatát növeli az ablaktörlők nem megfelelő működése.

 • Vizsgálatunk kiterjedt az üzemnaplóba bejegyzett, azonban függőben lévő vagy elhalasztott hiba megfigyelésére is. Mindössze az esetek 21%-a az, ahol a mozdonyok, motorvonatok üzemnaplójába nincs bejegyezve elhalasztott, vagy függőben lévő hiba. 42%-ban függőben lévő, 37%-ban elhalasztott státuszú hiba van bejegyezve. Ez mindent elmond a járműpark karbantartásának jelenlegi helyzetéről, műszaki állapotáról. A műszaki állapot minőségére utal az is, hogy a vizsgált járművek 20%-ban valamilyen korlátozással működnek.

A felmérés eredményeit, illetve az azokat bemutató dokumentumokat mellékeljük és köszönjük kollégáinknak a közreműködést.

A Te életed és közös hivatásunk a mozdonyvezetés!

2021 szeptember-október

Mozdonyvezetők Lapja

2021 szeptember-október

 • Kezdeményeztük a vasutasok bérmegállapodásának újratárgyalását
 • Mozdonyvezetőkért emlékérem átadás
 • Záhony-Debrecen csapata nyerte a MOSZ Kupát
 • Területi hírek Debrecen, Miskolc
 • Tagkártya kedvezmények

Megtekintés Korábbi számok