mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/1851/html/a-munkavedelemrol-sz.html

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása.

Írta: ,

Az Országgyűlés a munkavédelmi törvény ez évi ismételt módosítását alkotta meg 2016. XII. 14. – én közzétett 2016. évi CXLV. számú - egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításának elfogadásával.

Hatályos: 2017. január 01.-től

7. § A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 66. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül irányító személynek haladéktalanul jelenteni. Ha a sérült neki felróható okból ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a baleset munkáltatói kivizsgálása során a sérültet terheli annak bizonyítása, hogy a baleset a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben történt.”

8. § Az Mvt. 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a sérült a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását, továbbá ha az érintett munkavállaló a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálásának elmulasztását sérelmezi, illetve ha a munkavállaló vitatja a sérülés súlyosságával kapcsolatos munkáltatói megállapítást, az 1. melléklet szerinti bejelentőlapon elektronikusan vagy egyéb úton a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A munkavállaló bejelentése alapján a munkavédelmi hatóság az eljárást hivatalból folytatja le. A munkavédelmi hatóság a foglalkozási megbetegedés gyanúját panaszoló vagy annak kivizsgálása elmulasztását sérelmező személyt a bejelentésre jogosult orvoshoz vagy a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez irányítja.”

9. § Az Mvt. 70. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A munkavédelmi érdekképviseletre, érdekegyeztetésre vonatkozó részletes előírásokat a 9. § (4) bekezdés hatálya alá tartozó honvédségi szervezetek és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat esetében más jogszabályban foglalt - így különösen a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény - előírásokkal összhangban kell meghatározni és alkalmazni.”

10. § Az Mvt. 83/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A hatósági nyilvántartásban kezelt adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, továbbá a közfoglalkoztatásért felelős miniszter részére kutatási célra egyedi azonosításra alkalmatlan módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.”

11. § Az Mvt. 83/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás lefolytatásához, továbbá a szakmai irányításért felelős szerv a feladatai ellátásához - különösen a munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálásához, nyilvántartásához - szükséges okból és mértékben megismerheti és kezelheti az érintett munkavállalók - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben meghatározott - személyazonosító és egészségügyi adatait, betekinthet a munkavállaló hatósági eljárás lefolytatásával kapcsolatos irataiba, kérheti azok bemutatását, azokról másolatot készíthet, továbbá a munkáltatót, illetve a munkavállalót adatközlésre hívhatja fel.”

12. § Az Mvt. 87. §-a az alábbi 1/I. és 1/J. pontokkal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„1/I. egyéni védőeszköz EU-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy az egyéni védőeszköz a mintának, illetve az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak megfelel.

1/J. egyéni védőeszköz EU típustanúsítvány: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvényben meghatározott bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett EU típusvizsgálat alapján megfelel az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak.”

13. § (1) Az Mvt. 88. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter, hogy)

„c) rendeletben határozza meg a honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve ideiglenes építési munkahelyen, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter, a munkavégzésre irányuló jogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, a közszolgálati jogviszony, valamint a szolgálati viszony keretében kifejtett munkatevékenységre vonatkozó, e törvényben meghatározottaktól eltérő munkavédelmi követelményeket, az eljárási szabályokat, a tevékenységek veszélyességi osztályba sorolását, továbbá a hatósági ellenőrzési irányelv kiadása és a hatósági tevékenység tapasztalatairól való beszámolás rendjét, a munkavédelmi érdekképviseletre, érdekegyeztetésre, valamint a balesetek, a foglalkozási megbetegedések és a fokozott expozíciós esetek bejelentésére, kivizsgálására és minősítésére vonatkozó szabályokat.”

(2) Az Mvt. 88. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg)

„aa) az egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek és megfelelősége tanúsításának, továbbá az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek engedélyének, bejelentésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének;”

(részletes szabályait;)

(3) Az Mvt. 88. § (6) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„g) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet.”

14. § Az Mvt.

a) 9. § (4) bekezdésében a „munkatevékenységre” szövegrész helyébe a „munkatevékenységre, illetve a rendkívüli munkavégzési körülmények esetére”,

b) 87. § 9. pontjában a „szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban,” szövegrész helyébe a „szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében,”

szöveg lép.

15. § Az Mvt. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

16. § Hatályát veszti az Mvt. 87. § 1/B. és 1/C. pontja.

 

1. melléklet az 1993. évi XCIII. törvényhez

Bejelentőlap2

1.
A bejelentés időpontja:
 
2.
A bejelentő
 
2.1.
neve:
 
2.2.
lakcíme:
 
2.3.
levelezési címe:
 
2.4.
telefonszáma:
 
2.5.
e-mail címe:
 
2.6.
munkaköre:
 
3.
A munkáltató
 
3.1.
elnevezése:
 
3.2.
székhelyének címe:
 
3.3.
székhely szerinti megye:
 
3.4.
adószáma (ennek hiányában: adóazonosító jele)
 
4.
A baleset
 
4.1.
bekövetkezésének helye (címe):
 
4.2.
bekövetkezésének ideje:
 
4.3.
Megye (baleset helyszíne szerint):
 
5.
Foglalkozási megbetegedés/
fokozott expozíció
 
5.1.
esetén a munkavégzés helye:
 
5.2.
esetén a betöltött munkakör:
 
5.3.
esetén a munkakör betöltésének kezdő időpontja:
 
7. A bejelentés indoka:

8. A bejelentés kifejtése:

..................................................
bejelentő aláírása”

 

 

Forrás: - MK 2016/199. (XII. 14.)

HÍRARCHÍVUM