mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/1909/html/ha-foglalkoztat-a-ny.html

Ha foglalkoztat a nyugdíj...

Írta: ,

Tájékoztató a társadalombiztosítási nyugellátás jogszabályi feltételtételeiről, a nyugellátás igénybevételéhez kapcsolódó feladatok ellátásáról

Fogalom meghatározások: 

Korhatár előtti ellátás: a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásáról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Korhatár előtti ellátás tv.) 7. §-ában meghatározott jogosultaknak járó ellátás. 

Öregségi nyugdíj: társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény ( továbbiakban Tny,) 18. §-ában meghatározott korhatárt elérő és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó nyugellátás. Öregségi nyugdíjnak minősül - életkortól függetlenül - a nők kedvezményes 40 éves jogosultsági idő alapján megállapított nyugellátás is [Tny. 18.§ (2a)-(2d)].

2010. évtől fokozatosan 62 évről 65 évre emelkedik a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatár. A nyugdíjkorhatár az 1952. január 1-je előtt születettek esetében marad a 62. életév. A változás az 1951. december 31-ét követő időpontban születetteket érinti. 

Az öregségi nyugdíj

Öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatár
születési idő öregségi nyugdíjkorhatár öregségi nyugdíjkorhatár elérése
 1952. január 1-je előtt születetteknél  62. életév  
 1952. I. félév  62 év és 183 nap  2014. II. félév
 1952. II. félév  62 év és 183 nap  2015. I. félév
 1953.  63 év  2016.
 1954. I. félév  63 év és 183 nap  2017. II. félév
 1954. II. félév  63 év és 183 nap  2018. I. félév
 1955.  64 év  2019.
 1956. I. félév  64 év és 183 nap  2020. II. félév
 1956. II. félév  64 év és 183 nap  2021. I. félév
 1957.  65 év  2022.

 

Nők öregségi nyugdíja 40 év jogosultsági idővel

Életkoruktól függetlenül öregségi nyugdíjra jogosultak azok a nők, akiknek a kereső tevékenységgel vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal és gyermekneveléssel szerzett (terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő) együttes jogosultsági idejük eléri a 40 évet és ebből legalább 32 évet kereső tevékenységgel szerzett, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a 30 évet kereső tevékenységgel töltöttek.

A kereső tevékenységgel járó biztosítási jogviszonnyal szerzett jogosultsági idő - ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt - 1 évvel, minden további gyermek esetén további 1-1 évvel, de összesen legfeljebb 7 évvel csökken. Saját háztartásban nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni, aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra került ki, vagy megfelelt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek, azaz családi pótlékra jogosultság szempontjából számításba kell venni. 

A szolgálati időbe egyébként beszámítható időtartamoknak csak a jogszabály által külön nevesített elemei számítanak jogosultsági időnek. Míg a szolgálati időbe beszámít - többek között - a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 1998 előtt folytatott tanulmányok ideje, vagy az álláskeresési járadék folyósításának időtartama, addig ezek a 40 éves jogosultsági időtartamba már nem számíthatók be.

 A keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyokat a Tny. végrehajtásáról szóló 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet határozza meg. 

Korhatár előtti ellátás 

2013. január 1-től korhatár előtti ellátásra jogosult az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és a korhatár előtti ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül és 

a) 2011. december 31-ig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges életkort betöltötte és szolgálati időt megszerezte, vagy

b) az az 1953-ban született nő, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, vagy

c) az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett, vagy

d) akinek a biztosítással járó munkaviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően közölték, avagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogosult biztosítással járó jogviszony megszüntetését követő napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra, korengedményes nyugdíjra jogosult lett volna, vagy

e) az, aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte, vagy

f) az, aki 2011. december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett.

A 4.2. c) pont szerinti esetben a jogosult a korhatár előtti ellátást az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt annyi évvel kérheti, ahány év korkedvezményt a Tny. 2011. december 31-én hatályos szabályai szerint

 a) a korhatár előtti ellátás kezdő napját megelőző napig szerzett, ha a korhatár előtti ellátás kezdő napja 2012. január 1-je és 2014. december 31-e között van, illetve

 b) az a) pontban nem említett esetben 2014. december 31-éig szerzett.

 A fenti szabályok értelmében a köztudatban korengedményes nyugdíjként ismert fogalom, nem nyugdíj, hanem a korhatár előtti ellátások csoportjába tartozó ellátási forma.

Korhatár előtti ellátást az igényelheti, aki a születési éve alapján irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest kétévnyi korkedvezményt szerzett.

Férfiaknál, aki legalább 10 évet, nők esetén legalább 8 éven át korkedvezményre jogosító munkakörben ( mozdonyvezető) dolgozott. További egy-egy év korkedvezmény vehető igénybe abban az esetben, ha a korkedvezményre jogosító munkakörben – férfiaknál- minden újabb 5 év, - nőknél – minden újabb 4 év munka után.

 Korhatár előtti ellátás igénylését annyival hamarabb lehet igényelni, ahány év korkedvezmény került megállapításra a hivatal által hozott, - lent ismertetett folyamat szerint-  és elismert szolgálati idő határozatában. 

Korkedvezményre jogosító szolgálati idő 2014. december 31. után már nem szerezhető! 

Korkedvezményre jogosító szolgálati időt célszerű mielőbb elismertetni az erre irányuló kérelmet előterjeszteni a lakóhely szerint illetékes Megyei/Fővárosi Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyfélszolgálatán. 

A társadalombiztosítási nyugellátásokhoz kapcsolódó feladatok:

 Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően igényelt öregségi nyugdíj, a nők 40 éves jogosultsági idő alapján igényelt öregségi nyugdíj, valamint a korhatár előtti ellátás tekintetében jogosultsági feltétel a biztosítással járó jogviszony megszüntetése. Az igénylő tehát azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes-, vagy résznyugdíjat, illetve a korhatár előtti ellátást részére megállapítják, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj) szerint biztosítással járó jogviszonyban nem állhat. 

Előkészítés (szolgálati idő, jogosultsági idő elismerés), egyeztetési eljárás 

2013. január 1-től a Tny. módosítása következtében a szolgálati idő elismerés jogintézménye megszűnt, helyette a Tny. 96/B-E. §-okban rögzített adategyeztetési eljárás és hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárásban kerül sor a munkavállaló biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyaira és kereseteire, jövedelmeire vonatkozó, nyilvántartásba bejelentett adatok egyeztetésére.

 Hivatalból indul az egyeztetési eljárás 2014. december 31-éig az 1955. és 1959. között született munkavállalók esetében. Az 1960. évben vagy azt követően született munkavállalók esetében 2015. január 1-től ötéves korcsoportonként kell egyeztetési eljárást hivatalból megindítani.

Az egyeztetési eljárást kérelemre kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, - az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező munkavállalók a www.onyf.hu vagy a www.magyarország.hu honlapon (ügyintézés/szolgáltatások/Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés) az Általános Nyomtatvány Kitöltő (ÁNYK) program alkalmazásával tett igénybejelentéssel - indíthatják meg.

 Nem kell egyeztetési eljárást hivatalból megindítani, ha [Tny. 96/C. § (2)]: 

·                     a munkavállaló szolgálati idejét 2009. december 31-ét követően határozattal megállapították, vagy ilyen eljárás folyamatban van,

·                    a munkavállaló részére saját jogú nyugdíjat, korhatár előtti öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, átmeneti bányászjáradékot, balettművészeti életjáradékot vagy más, szolgálati idő alapján kiszámított ellátást állapítottak meg, vagy ilyen eljárás folyamatban van, vagy 

·                     az egyeztetési eljárást már megindították.

 A kérelem benyújtását, illetve az egyeztetési eljárás hivatalbóli megindítását követő tíz napon belül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a munkavállalót értesíti az eljárás menetéről, továbbá részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott következő adatokról [Tny. 96/B. § (3)]:

 A munkavállaló a kimutatás kézhezvételét követő 90 napon belül a kimutatásban nem szereplő vagy tévesen feltüntetett adatokra vonatkozóan észrevételt tehet a nyugdíjbiztosítási szerv felé, a helyes adatokat igazoló, alátámasztó dokumentumok megküldésével. Az eljárás ezen szakaszában a munkavállalónak lehetősége van egyéb, szolgálati időnek minősülő időszakok elismerését kezdeményezni, pl. a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett munka időtartamát megállapíttatni. [Tny. 96/B. § (4)]

 A csatolt adatok, dokumentumok alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv bizonyítási eljárást folytat le, pl. munkavállalót nyilatkozattételre hívhatja fel, a foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől adatot kérhet, helyszíni szemlét tarthat. [Tny. 96/B. § (5)]

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kérésére a Humánszolgáltató munkaviszony igazolást, jövedelemigazolást állít ki, továbbá korkedvezményes munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében kiadja az igazolást a korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött időről.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az egyeztetési eljárást határozattal zárja le, amely tartalmazza a munkavállaló elismerhető szolgálati idejét és a nyugdíj megállapításánál figyelembe vehető egyéb tényeket, amelyek a továbbiakban egyeztetett adatként kerülnek nyilvántartásra. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a határozatot a munkavállaló részére küldi meg. A határozatot a munkavállaló köteles bemutatni a humánpartnerének, aki a határozatról másolatot készít és megküldi a humánszolgáltatást végző szervezetnek scannelés céljából, illetve tájékoztatja a munkavállaló munkáltatói jogkör gyakorlóját.

 Az egyeztetési eljárás lezárását követően a lezárt időszakra nyilvántartott adatok a munkavállaló kérelmére vagy hivatalból indult újabb egyeztetési eljárás keretében olyan tény, adat alapján módosíthatók, vagy egészíthetők ki, amelyeket a korábbi egyeztetési eljárásban nem vizsgáltak. A kérelemhez csatolni kell az abban foglaltakat igazoló okiratokat.

 Hatósági bizonyítvány kérése

 A munkavállaló a megszerzett szolgálati idejéről, nők esetén a 40 év jogosultsági idővel öregségi nyugdíjhoz szükséges jogosultsági időről, illetve a Tny 96/B § (3) bekezdése szerinti más adatairól hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti. A hatósági bizonyítvány iránti kérelem az ONYF internetes oldalán a Nyomtatványok (K36) „Kérelem hatósági bizonyítvány kiadására” útvonalon érhető el. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által nyilvántartott adatokról szóló hatósági bizonyítvány kiadásának ügyintézési határideje tíz munkanap.

 Egyeztetési és hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárásban nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv illetékessége

 Az egyeztetési eljárásban és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által nyilvántartott adatokról szóló hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárásban az ügyfél lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság jár el első fokon. Abban az esetben, ha az ügyfélnek nincs magyarországi lakóhelye, vagy az ügyfél az egyeztetési eljárás során jelzi, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön szerzett szolgálati idővel rendelkezik, illetve erről a szolgálati időről, jogosultsági időről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemben tájékoztatást kér, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el első fokon.

 Öregségi nyugdíjazás, korhatár előtti ellátás

 A társadalombiztosítás keretében nyújtott nyugellátás, korhatár előtti ellátás iránti igényt a munkavállalónak személyesen a lakóhely szerint illetékes Megyei/Fővárosi Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyfélszolgálatán kell előterjeszteni az felsorolt nyomtatványok alkalmazásával (Letölthető: http://www.onyf.hu/ ):

 ·         K02 Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához (ONYF.3515-272/B.)

 ·         K03 Igénybejelentés a 2011. évi CLXVII. törvény alapján (ONYF.3515-270)

 ·          M01 Pótlap korkedvezményre jogosító munkakörben töltött időre vonatkozó adatok megadásához

 ·         M02 Pótlap foglalkoztatásra vonatkozó adatok megadásához

 Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően igényelt öregségi nyugdíj, a nők 40 éves jogosultsági idő alapján igényelt öregségi nyugdíj, valamint a korhatár előtti ellátás tekintetében jogosultsági feltétel a biztosítással járó jogviszony megszüntetése. Az igénylő tehát azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes-, vagy résznyugdíjat, illetve a korhatár előtti ellátást részére megállapítják, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj) szerint biztosítással járó jogviszonyban nem állhat.

 A nyugdíjazással összefüggésben munkaviszony megszűntetésére irányuló nyilatkozatot a munkavállalónak írásban kell benyújtania a munkáltatói jogkör gyakorlója részére. A munkáltatói jogkör gyakorló a humánpartnerrel együtt vizsgálja a nyugdíjazás, korhatár előtti ellátás feltételeinek való megfelelést. Amennyiben a munkavállaló a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a feltételeknek megfelel, munkaviszonya a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint megszüntetésre kerül.

A nők vonatkozásában az életkortól független nyugdíjba menetel igénybevétele esetén a munkáltatói jogkör gyakorlónál írásban kezdeményezett munkaviszony megszüntetés kérelemhez csatolni kell a munkavállaló által előzetesen már megkért és a nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól megkapott jogosultsági idő igazolást. A szükséges jogosultsági idő elismerésről szóló igazolás hiányában a munkáltató a munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetési kérelmet nem támogatja. Amennyiben a munkáltató a közös megegyezéshez - a jogosultsági idő elismeréséről szóló igazolás hiánya folytán, vagy bármilyen más okból - nem járul hozzá, a munkavállaló a nyugdíjra való jogosultság megállapíthatósága érdekében jogosult a munkaviszonyát munkavállalói felmondással megszüntetni, az arra érvényes törvényi szabályok alkalmazásával. A munkavállalótól dokumentáltan kell átvenni a benyújtott felmondást, s a munkáltatói jogkör gyakorlónak ezt követően kell elkészítenie tudomásulvételi iratot.

 Abban az esetben amennyiben a munkavállaló nyugdíjra jogosultságra tekintettel (ezt hitelt érdemlő módon bizonyítja) a munkaviszonyát felmondással megszünteti (MT.65 § I. bek), a munkáltatói jogkörgyakorló vezető az irányadó felmondási idő teljes időtartamára, (Mt. 69 § 1. bek) egyéni mérlegelést, munkáltató érdekeit figyelembe véve a humán koordinátorral történő egyeztetést követően felmentheti a munkavállalót a munkavégzési kötelezettsége alól.

 A nyugellátás iránti igény elbírálása

A nyugellátás iránti igény elbírálásáról határozat elkészítése, a nyugdíj összegének megállapítása az illetékes Megyei/Fővárosi Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság feladata a munkavállaló által benyújtott dokumentumok átadását követően, amely a megállapításra került nyugellátásról készült határozatot a munkavállaló részére megküldi.

 Vasúi utazási igazolvány

 A nyugdíjazás miatti munkaviszony megszűnésekor a vasúti utazási igazolványok kezelésével kapcsolatosan a vasúti utazási igazolványokra vonatkozó hatályos utasításban foglaltak szerint kell eljárni.

 Annak érdekében, hogy a Humánszolgáltató munkatársai a munkaviszony megszüntetés során az igazolványok leadatásánál a nyugdíjazás tényét figyelembe tudják venni, írásos dokumentumra van szükségük, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy a jogviszony megszüntetésére valamely nyugellátás igénybevétele érdekében kerül sor. A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó megállapodásnak kell tartalmaznia utalást arra, hogy a megállapodás megkötésére valamely nyugellátás igénybevétele érdekében kerül sor.

 

HÍRARCHÍVUM